Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.tyflopomucky.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje

 1. Název internetového obchodu: eshop.tyflopomucky.cz (dále jen prodávající)
 2. Provozovatel: SONS, Tyflopomůcky
 3. Sídlo: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
 4. IČ: 64935795
 5. DIČ: CZ64935795
 6. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, L 38168
 7. Telefon: 221 462 464
 8. Seznam provozoven:
  1. SONS, Tyflopomůcky – prodejna Praha, Krakovská 21, 110 00 Praha, telefon: 221 462 464
  2. SONS, Tyflopomůcky, prodejna Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc, telefon: 585 415 130

2. Všeobecné informace

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen kupující).
 2. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami přiměřeně. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 10, odstavec 1 těchto obchodních podmínek.
 4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2021. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

3. Předmět smlouvy

 1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při objednávání či registraci.
 4. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost napravit, jakmile se o nich dozví.

4. Registrace kupujícího

 1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
 2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek . V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
 3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
 4. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva s potvrzením jeho registrace.
 5. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím dopisu (e-mail, poštovní psaní) na adresu prodávajícího. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

5. Objednávka zboží

 1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
 2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník, zboží si může objednat i telefonicky na čísle 221 462 464 (Praha) a 585 415 130 (Olomouc), nebo e-mailem na adrese eshop@tyflopomucky.cz. Pomůcky, které jsou vydávány na poukaz zdravotní pojišťovny, lze objednat pouze zasláním poukazu na adresu jedné z provozoven.
 4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
 7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

6. Místo plnění

 1. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem předání zboží dopravcem kupujícímu. Místem plnění je v tomto případě provozovna dopravce nebo dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 2. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu - podnikateli objednané zboží je splněna okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Místem plnění je v tomto případě sklad prodávajícího na adrese provozovny.

7. Cena a platba

 1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.
 2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek uvedených v dalších bodech.
 3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou (hotově při předání zboží Českou poštou, s. p. nebo jinou dopravní službou), zboží lze uhradit i na bankovní účet uvedený na dokladu vystaveném prodávajícím.
 4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím uhrazením pracovníkovi přepravní firmy, nebo připsání úhrady za zboží na účet. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční a dodací list.
 6. Zvolí-li kupující odběr zboží na jedné z prodejen, samozřejmě nebude počítáno poštovné. Zboží bude prodávající rezervovat 5 pracovních dnů od doručení objednávky. Kupující při osobním odběru může provést platbu v hotovosti nebo platební kartou - prodejny jsou vybaveny platebním terminálem.

8. Dodací lhůta

 1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se jej vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce. Česká pošta s. p. uschovává nevyzvednuté zásilky (dobírkové balíky) 14 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

9. Dopravní podmínky a cena za dopravu

 1. Platba při převzetí zboží: Kupujícímu je zboží doručeno Českou Poštou za expediční poplatek 60,- Kč. (včetně DPH). V případě, že je zboží vyšší váhy nebo větších rozměrů, je poštovné vyšší, o této skutečnosti musí být kupující vždy předem informován.
 2. Platba předem na účet: Česká pošta expediční poplatek 60,- Kč.
 3. Platba při převzetí zboží: Kupujícímu je zboží doručeno přepravní firmou DPD nebo PPL za cenu 180,- Kč (v případě, že je uhrazeno předem) nebo 220,- Kč (v případě platby na dobírku).
 4. Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a počet balíků. V případě poškození nebo jakýchkoliv závad, je doporučeno kupujícímu tuto zásilku nepřebírat a nejlépe vzniklou skutečnost písemně oznámit dopravci samotnému či prodávajícímu.

10. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu včetně daňového dokladu o zakoupení. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. Prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.
 3. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
 4. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá ke kontrole.
 5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Při uplatnění reklamace vady za zboží se postupuje dle platného Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek v rámci internetového obchodu.
 3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adrese provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují.
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.
 5. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 6. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

12. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 29.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
 3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

13. Zásilky na Slovensko 

 1. Pro Slovenskou republiku platí stejné obchodní podmínky jako pro Českou republiku s výjimkou způsobu platby a ceny dopravného.
 2. Přepravu zásilek na Slovensko pro prodávajícího zajišťuje dopravní společnost PPL a její zahraniční partner.
 3. Cena přepravného, platba při převzetí zásilky na dobírku je 300,- Kč. 
 4. Platba převodním příkazem není možná.