Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven společností SONS, Tyflopomůcky, se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1 (dále jen ,,Prodávající‘‘)
 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

2. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 2. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  1. poštou na adrese: Tyflopomůcky, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 nebo na adrese Tyflopomůcky, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
  2. osobně na adrese: Tyflopomůcky, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 nebo na adrese Tyflopomůcky, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
 3. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
  1. Kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  2. reklamované zboží s veškerým příslušenstvím včt. manuálů zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty!
  3. podrobný popis závady.
 4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. U zboží, které se posílá na reklamaci do zahraničí je stanovena reklamační lhůta 60 dnů.
 8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  3. poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  4. poškození nadměrným zatěžováním,
  5. poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

Na baterie se poskytuje záruka 6 měsíců.

3. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Nárok na uplatnění záruky tedy zaniká v případě:
  1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  3. poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  4. poškození nadměrným zatěžováním,
  5. poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. III.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo
  3. při mechanickém poškození uživatelem.
 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 12. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 13. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2021.